Handige websites en documenten voor wijkverpleegkundigen

 

Onderwerp Jaar Documentnaam en inhoud Te vinden op het web:
Beleidsregels 2019 2020 Beleidsregel verpleging en verzorging BR/REG-20109 Nederlandse Zorgautoriteit, beleid en regels, beleidsregel

 

 

NZA 2019
Beleidsregels 2019 2020 Regeling verpleging en verzorging NR-REG-2002 Nederlandse zorgautoriteit, beleid en regels, regelingen. NZA
Beroepsuitoefening (wijk)verpleegkundige 2019 Expertisegebied wijkverpleegkundige. Beschrijft over welke competenties een wijkverpleegkundige moet beschikken, wat zij moeten kennen en kunnen. expertisegebied
Beroepsuitoefening (wijk)verpleegkundige 2015 Beroepscode van verpleegkundigen en verzorgenden.  De Beroepscode beschrijft in vier hoofdstukken: algemene punten met betrekking tot de beroepsuitoefening; de verpleegkundige/verzorgende in relatie tot de zorgvrager; de verpleegkundige/verzorgende in relatie tot (in)formele samenwerkingspartners; de verpleegkundige/verzorgende in relatie tot de samenleving. beroepscode
Beroepsuitoefening (wijk)verpleegkundige 2018 Kwaliteitskader wijkverpleging. Het kwaliteitskader wil antwoord geven op de vraag wat goede wijkverpleging is en wat de samenleving te verwachten heeft indien men is aangewezen op formele zorg vanuit de wijkverpleging. kwaliteitskader
Beroepsuitoefening (wijk)verpleegkundige 2017 Triple Aim in Nederland. Meer gezondheid voor minder geld, dat is Triple Aim in een notendop. Triple Aim
E-Health (digitale zorg) 2020 Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020, overzicht per sector digitalisering neemt een steeds grotere rol in de (toekomstige) organisatie van de zorg. Opschalen en implementeren van goede digitale zorg is volgens de NZA in het belang van iedereen. digitale zorg
Indiceren 2014 Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving Het beroepskader rondom indiceren en organiseren van zorg. normenkader
Indiceren 2019 Begrippenkader indicatieproces. Toelichting op het Normenkader (Normen voor het indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving, 2014). begrippenkader
Indiceren 2019 Verpleegkundige indicatiestelling, een nadere duiding. In dit document verheldert het Zorginstituut een aantal begrippen uit de regelgeving rondom het indiceren door de wijkverpleegkundige voor ‘verpleging en verzorging in de eigen omgeving’. nadere duiding
Indiceren 2019 Factsheet Maaltijdondersteuning: Deze factsheet is opgesteld, omdat de taken rond de maaltijd verdeeld zijn over meerdere wetten. In de praktijk kan dat soms tot verwarring leiden, omdat niet meteen duidelijk is wie de ondersteuning bij de maaltijd moet bieden, of omdat uit praktische overweging andere keuzes gemaakt worden dan de wettelijke kaders voorschrijven. factsheet
Indiceren (grensvlakken wetten) 2017 Grensvlakken document. Document van Zilveren Kruis om het gesprek aan te gaan over casussen in de grensvlakken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). grensvlakken
Indiceren (grensvlakken wetten) 2019 Grensvlakken tussen wetten. Over wetgeving en financiering van de WLZ, WMO en Zvw. grensvlakken 2
Indiceren (grensvlakken wetten)   Routekaart Zorgwetten. Hulpmiddel om te bepalen onder welke wet een zorgvraag valt. routekaart
Indiceren (grensvlakken wetten) 2017 Wetgeving in relatie tot wijkverpleging in de praktijk. Beschrijving van de samenhang van de verschillende wetten wetgeving
Indiceren (grensvlakken wetten) 2019 Wie Verzekert wat?. Een infographic over wie wat verzekert. infographic Wie
Indiceren (grensvlakken wetten) 2019 Wie en Wat hoort bij welke zorgwet? Een infographic over wat bij welke zorgwet hoort. infographic Wat
Indiceren (grensvlakken wetten)   Verzekerde zorg | Zorginstituut Nederland. Het kompas van zorginstituut Nederland met alle verzekerde zorg onderwerpen. ZorgKompas
Indiceren (grensvlakken wetten)   Zorg voor volwassenen. Langdurige zorg en ondersteuning zijn in verschillende wetten geregeld. Het is niet altijd direct duidelijk wie verantwoordelijk is. Kijk hier wie verantwoordelijk is voor de zorg. langdurige zorg
Indiceren (grensvlakken wetten)   Zorg voor volwassenen › Vormen van zorg en ondersteuning › Verpleging en verzorging. Langdurige zorg en ondersteuning zijn in verschillende wetten geregeld. Het is niet altijd direct duidelijk wie verantwoordelijk is. Kijk hier wie verantwoordelijk is voor de zorg. WLZ
Indiceren (Wet Zorg en Dwang) 2016 Zorgplan opstellen Wet Zorg & Dwang.  Dient doorlopen te worden wanneer zorgverlener en cliënt geen overeenstemming bereiken over vrijwillige zorg WZD
Indiceren en organiseren van zorg 2019 Wat er toe doet.  Een website die je kunt laten invullen door een (toekomstige) client om te achterhalen wat belangrijk is voor iemand in zijn/ haar leven. wat er toe doet
Indiceren en organiseren van zorg 2019 Toolbox V&VN  ONMISBARE HULPMIDDELEN Bij het  indiceren, organiseren en evalueren van zorg  beslissingsondersteunende hulpmiddelen voor het in kaart brengen en evalueren van de zorgvraag – en behoefte van de cliënt(systeem) als onderdeel van het verpleegkundig proces. Toolbox wijkvpk
Indiceren en organiseren van zorg   Lastmeter.  Meetinstrument als hulpmiddel om bespreekbaar te maken waar iemand behoefte heeft aan extra ondersteuning. lastmeter
Indiceren en organiseren van zorg   Meetinstrumenten in de zorg. Hierin zijn meer dan 350 Nederlandstalige meetinstrumenten o.a. PROMs en observatietesten opgenomen die te gebruiken zijn in de dagelijkse praktijk en in onderzoek. meetinstrumenten
Kwetsbare ouderen 2019 Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk. Vanuit maatschappelijk perspectief is het belangrijk om de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment te bieden om de zorg behapbaar en betaalbaar te houden. Dit vraagt een andere benadering van de doelgroep kwetsbare ouderen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen inhoud, organisatie en proces en benodigde randvoorwaarden. ouderen thuis
Palliatieve zorg 2017 Kwaliteitskader Palliatieve ZorgHet kwaliteitskader beoogd een leidraad te zijn voor werk in de praktijk, ondersteund met richtlijnen en zo mogelijk meetinstrumenten PTZ
Palliatieve zorg 2018 Informatiekaart Palliatieve zorg 2018. Informatie voor professionals over de financiering van de palliatieve zorg PTZ 2018
Rapporteren 2011 Richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging. Afspraken rondom verpleegkundige/ verzorgende verslaglegging. verslaglegging
Registratie wijkverpleging 2018 Handreiking registratiewijze ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij. De nieuwe registratiewijze is de standaard waarmee we gaan werken; in die zin kan deze handreiking niet als vrijblijvend worden opgevat. registratiewijze
Richtlijnen 2016 Veilige principes in de medicatieketen. In de Veilige Principes in de medicatieketen (verpleging, verzorging en thuiszorg – VVT) staat beschreven wat in principe veilig is en wie waarvoor verantwoordelijk is. medicatie

 

medicatie 2

Risicosignalering 2015 Verkorte checklist veilige zorg Met de ‘Verkorte Checklist Veilige Zorg’ van Zorg voor Beter kun je eenvoudig gezondheidsrisico’s signaleren. Verschillende lijsten zijn hierin samengevoegd en geoptimaliseerd volgens de laatste richtlijnen. Tevens stimuleert deze checklist het ondernemen van vervolgacties. gezondheidsrisico’s
Tarieven 2020 Prestatie – en tariefbeschikking verpleging en verzorging TB/REG-20614-01 Nederlandse zorgautoriteit, beleid en regels, tarieven en prestaties

 

 

tarieven 2020
Wet & regelgeving en besluiten vanuit VWS 2005 Besluit zorgverzekering. Met name artikel 2.10 waar beschreven wordt wat verstaan wordt onder verpleging en verzorging. zorgverzekering
Wet & regelgeving en besluiten vanuit VWS 2018 Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019-2022. Afspraken tussen partijen over de afspraken binnen de wijkverpleging. hoofdlijnenakkoord
Wet & regelgeving en besluiten vanuit VWS 2011 Standpunt casemanagement: standpunt over casemanagement zoals uit gebracht door Zorginstituut Nederland in 2011. casemanagement
Wet & regelgeving en besluiten vanuit VWS 2018 Verduidelijking standpunt casemanagement De wetswijzigingen in het kader van de hervorming van de Langdurige Zorg leidden tot vragen uit de praktijk. Deze vragen worden beantwoord in dit addendum bij het standpunt uit 2011. casemanagement 2
Wet BIG 2019 Herziene handleiding Voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging & verzorging. De handleiding geeft handvatten om zorgmedewerkers op verantwoorde wijze voorbehouden handelingen te laten uitvoeren. VBH & RVH
Wijkteams 2018 Wie is wie in de wijk? Voor de zorg en ondersteuning aan ouderen is een grote diversiteit aan beroepskrachten en vrijwilligers actief. Het is gemakkelijk om hierin het overzicht te verliezen. De infographic ‘Wie is wie in de wijk?’ biedt inzicht in wie belangrijke spelers zijn én wat hun belangrijkste taken zijn. Mantelzorg

 

samenwerking

Zorgverzekeraars 2019 UZOVI-register In het UZOVI-register vindt je een overzicht van de UZOVI-codes van zorgverzekeraars en andere instanties (bijvoorbeeld gevolmachtigd agenten, labels en zorgkantoren).                           UZOVI

Samengesteld door Sanne van der Ent en Milanda Koopman-Houtkamp